bg

Přijetí podmínek

Služby, které vám společnost SoftOrbits Company (dále jen "SoftOrbits") poskytuje v souvislosti s touto webovou stránkou (dále jen "stránka"), podléhají následujícím podmínkám používání (dále jen "podmínky"). Přístupem, používáním nebo registrací k používání softwaru (jak je definován v těchto Podmínkách), služeb (jak jsou definovány v těchto Podmínkách) z těchto stránek souhlasíte s dodržováním a závazností těchto Podmínek. Pokud nesouhlasíte se všemi těmito podmínkami, nepoužívejte tyto stránky.

Popis služeb

Společnost SoftOrbits vám může poskytnout přístup k různým zdrojům, materiálům a souborům ke stažení, včetně obchodních, vzdělávacích a technických novinek a informací (dále společně jen "Služby"). Služby, včetně jakýchkoli aktualizací a vylepšení, podléhají těmto podmínkám.

Používání softwaru

Veškerý software nebo související materiály, které jsou k dispozici ke stažení z těchto stránek nebo jsou vám jinak poskytnuty (dále jen "software"), jsou chráněny autorskými právy společnosti SoftOrbits a/nebo jejích poskytovatelů licencí (pokud existují). Vaše právo stahovat a/nebo používat software se řídí podmínkami příslušné licenční smlouvy s koncovým uživatelem ("licenční smlouva SoftOrbits"). Jakékoli použití, reprodukce nebo další šíření Softwaru, které není v souladu s takovou licenční smlouvou SoftOrbits, je zakázáno.

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Omezení používání

Pokud není v Podmínkách a/nebo v Licenční smlouvě SoftOrbits uvedeno jinak, jsou Služby určeny pro vaše osobní a nekomerční použití. Nesmíte upravovat, kopírovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, předvádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, vytvářet odvozená díla, převádět ani prodávat žádné informace, produkty nebo služby získané ze Služeb. Pokud porušíte některou z těchto podmínek, vaše oprávnění používat tyto stránky automaticky zaniká a musíte okamžitě zničit veškeré materiály, které máte v držení a které jste získali ze stránek.

Pravidla pro vracení zboží

Nenabízíme vrácení peněz za software, u kterého byl zákazníkovi již zaslán kód registračního klíče. Než se rozhodnete zakoupit náš software, nezapomeňte si stáhnout, nainstalovat a vyzkoušet zkušební verze, které poskytujeme.

Výjimky z pravidel pro vracení peněz se řeší případ od případu a udělují se pouze v případě mimořádných nebo polehčujících okolností.

Vynakládáme velké úsilí, abychom vytvořili zkušební verzi, s níž si zákazníci mohou být jisti svou spokojeností a kompatibilitou systému. To umožňuje našim zákazníkům učinit informované rozhodnutí o nákupu. Jakmile je tento nákup proveden, nenabízíme vrácení peněz ani výměnu. Domníváme se, že tato politika je v souladu s hlavními světovými prodejci softwaru.

Na rozdíl od fyzického zboží lze elektronicky distribuovaný software a softwarové licence duplikovat. Po vydání licence bohužel není možné, abychom všechny kopie odvolali.

Společnost SoftOrbits proto nepřijímá vrácení ani výměnu produktů. Očekává se, že budete s produktem spokojeni již před jeho zakoupením. Z této politiky neexistuje žádná výjimka.

Zadáním objednávky na některý ze softwarových produktů a/nebo služeb potvrzujete, že:

1. Že jste si předtím stáhli a vyzkoušeli zkušební verzi (verze) softwarového produktu (produktů).

2. Zkontrolovali jste kompatibilitu našeho produktu (produktů) se systémem a konfigurací vašeho vlastního počítače.

3. Víte, že vrácení peněz není možné, jakmile vám byl zaslán registrační e-mail (e-maily).

4. Souhlasíte s našimi pravidly pro vracení zboží, jak jsou zobrazena výše.


Nepřijaté okolnosti vrácení peněz do 30 dnů

 1. You purchased the so-called 'wrong' product, and you purchased the 'right' product from another company.
 2. You changed your mind after placing an order.
 3. You requested for a refund for technical issues, but never provided any assistance to our support team with
 4. any detailed description of the problem.
 5. Refund for part of a bundle.
 6. Special offer product.
 7. Request for a refund of more than 30 days

Okolnosti, za kterých je možné vrátit peníze do 30 dnů

 1. Zakoupili jste špatný produkt a poté jste do 30 dnů zakoupili správný produkt od softorbits.com.
 2. Byl vám účtován dvojnásobný poplatek kvůli systémovému problému platební platformy třetí strany.
 3. Produkt má technické problémy.
 4. Nikdy jste od nás neobdrželi registrační kód produktu a nedostali jste žádnou odpověď od našeho týmu podpory do 24 hodin poté, co jste nám to nahlásili.
.

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM

DŮLEŽITÉ: TATO LICENČNÍ SMLOUVA KONEČNÉHO UŽIVATELE SOFTWARU ("EULA") JE PRÁVNÍ SMLOUVA MEZI VÁMI A SPOLEČNOSTÍ SoftOrbits. POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU DODANÉHO S TOUTO SMLOUVOU (DÁLE JEN "SOFTWARE") PŘEDSTAVUJE VÁŠ SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI. PŘED DOKONČENÍM INSTALACE A POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI JE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE. POKUD S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY NESOUHLASÍTE, NEINSTALUJTE A/NEBO NEPOUŽÍVEJTE TENTO SOFTWARE. INSTALACÍ, KOPÍROVÁNÍM NEBO JINÝM POUŽÍVÁNÍM SOFTWAROVÉHO PRODUKTU SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BUDETE VÁZÁNI PODMÍNKAMI TÉTO EULA.

1. UDĚLENÍ LICENCE. Společnost SoftOrbits vám uděluje licenci k používání jedné kopie verze tohoto SOFTWARU na jednom počítači. Pod pojmem "Vy" se rozumí společnost, subjekt nebo fyzická osoba, z jejichž prostředků je zaplacen licenční poplatek. "Používáním" se rozumí ukládání, načítání, instalace, spouštění nebo zobrazování SOFTWARU. Nesmíte SOFTWARE upravovat ani vypínat žádné licenční nebo ovládací funkce SOFTWARU s výjimkou zamýšlené součásti programových funkcí SOFTWARU. Tato licence není přenosná na jiný systém ani na jinou organizaci či jednotlivce.

2. ZKOUŠKA A REGISTRACE. Získáváte právo používat SOFTWARE bez registrace výhradně za účelem posouzení výkonu SOFTWARU po dobu nejvýše 20 dnů. Pokud je po uplynutí této doby žádoucí pokračovat v používání SOFTWARU, je třeba SOFTWARE zaregistrovat u společnosti SoftOrbits za podmínek stanovených v informacích o registraci, které jsou uvedeny v dokumentaci přiložené k SOFTWARU. Očekává se, že SOFTWARE budete používat ve svém systému a že před nákupem důkladně zhodnotíte jeho užitečnost a funkčnost. Tento přístup "vyzkoušejte před nákupem" je konečnou zárukou, že SOFTWARE bude fungovat k vaší spokojenosti.

3. VLASTNICTVÍ. SOFTWARE je vlastnictvím společnosti SoftOrbits a je chráněn autorskými právy. Vaše licence nezakládá žádné vlastnické právo k SOFTWARU a neměla by být chápána jako prodej jakéhokoli práva k SOFTWARU.

4. AUTORSKÁ PRÁVA. SOFTWARE a veškerá práva, bez omezení včetně vlastnických práv k němu, jsou vlastnictvím společnosti SoftOrbits nebo jejích dodavatelů a jsou chráněny zákony o autorských právech a mezinárodními smlouvami o autorských právech, jakož i dalšími zákony a smlouvami o duševním vlastnictví. SOFTWARE je licencován, nikoli prodáván. Berete na vědomí, že na vás není převedeno žádné vlastnické právo k duševnímu vlastnictví SOFTWARU. Dále berete na vědomí, že vlastnické právo a plná vlastnická práva k SOFTWARU zůstávají výhradním vlastnictvím společnosti SoftOrbits a vy nezískáte žádná práva k SOFTWARU, kromě těch, která jsou výslovně uvedena v této licenci. Souhlasíte s tím, že veškeré kopie SOFTWARU budou obsahovat stejná upozornění o vlastnictví, která jsou uvedena na SOFTWARU a v něm.

5. ZPĚTNÉ INŽENÝRSTVÍ. Souhlasíte s tím, že se nebudete pokoušet o zpětnou kompilaci, úpravu, překlad nebo rozebírání SOFTWARU jako celku nebo jeho části.

6. ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY. SOFTWAROVÝ PRODUKT JE POSKYTOVÁN "TAK, JAK JE", BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY. Společnost SoftOrbits VYHLAŠUJE VEŠKERÉ DALŠÍ ZÁRUKY VE VZTAHU K SOFTWAROVÉMU PRODUKTU, AŤ VYJÁDŘENÉ, NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, ALE NEOMEZENĚ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO OMEZENÍ DOBY TRVÁNÍ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, ANI VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, TAKŽE VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ KONKRÉTNÍ ZÁKONNÁ PRÁVA A MŮŽETE MÍT I DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE V JEDNOTLIVÝCH JURISDIKCÍCH LIŠÍ.

7. VYHRAZENOST. V případě neplatnosti některého ustanovení této licence se strany dohodly, že tato neplatnost nebude mít vliv na platnost zbývajících částí této licence.

8. ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST ZA NÁSLEDNÉ ŠKODY. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST SOFTOrbits ANI JEJÍ DODAVATELÉ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLIV NÁSLEDNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU VZNIKLÉ V DŮSLEDKU DODÁNÍ, PROVEDENÍ NEBO POUŽITÍ SOFTWARU, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST SOFTOrbits BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI SOFTOrbits ZA JAKÝKOLIV NÁROK, AŤ UŽ Z DŮVODU SMLOUVY, DELIKTŮ NEBO JAKÉHOKOLIV JINÉHO DŮVODU ODPOVĚDNOSTI, PŘEKROČIT VÁMI ZAPLACENÝ LICENČNÍ POPLATEK, PŘÍPADNĚ JEJÍ VÝŠI.

9. OBECNÉ USTANOVENÍ. Toto je úplná dohoda mezi vámi a společností SoftOrbits, která nahrazuje jakoukoli předchozí dohodu nebo ujednání, ať už písemné, nebo ústní, týkající se předmětu této licence. Pokud bude některá část této smlouvy shledána neplatnou a nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost zbývající části smlouvy, která zůstane platná a vymahatelná v souladu s jejími podmínkami. Tato smlouva automaticky zaniká, pokud nedodržíte její podmínky. Společnost SoftOrbits může na základě vlastního uvážení tuto smlouvu kdykoli písemně změnit.